ملزمة في الفقه الإستدلالي ( کتاب الحج )
46 بازدید
محل ارائه: حوزۀ علمیۀ امام خمینی در سوریه
مقطع: سطح 2
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
در این جزوه درس حج از کتاب شریف اللمعة الدمشقیة به صورت تلخیص و دسته بندی شده، ارائه شده و عبارات غامض آن با دسته بندی مطالب تبیین شده است .