ملزمة في الفقه الإستدلالي (کتاب البیع )
40 بازدید
محل ارائه: حوزۀ علمیۀ امام خمینی در سوریه
مقطع: سطح 2
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
در این جزوه درس بیع از کتاب دروس تمهیدیة به صورت دسته بندی و تلخیص در 35 صفحه ارائه شده است .