شعارهای قرآنی
32 بازدید
محل ارائه: جامعة المصطفی العالمیة
مقطع: سطح 1
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از پنج فصل تشکیل یافته است : 1- شعارهای توحیدی 2- شعارهای اعتقادی 3- شعارهای آخرتی 4- شعارهای اخلاقی 5- شعارهای اجتماعی
دانلود