حوزه های علمیۀ سوریه
30 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب به معرفی افزون بر بیست حوزه شیعی در کشور سوریه پرداخته است و نقش برجستۀ حوزۀ علمیۀ امام خمینی در این کشور را تبیین نموده و در مباحث مقدماتی نیز وضعیت سوریه را از نظر مسائل اجتماعی و دینی مورد نقد قرار داده است .