خروشی بی پایان
51 بازدید
محل نشر: فصلنامه 15 خرداد /زمستان سال 1373/ ش 17
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله قیام 19 دی مردم قهرمان قم در سال 1356 مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان آن برخی از شهدای این قیام تاریخی معرفی شده اند .