اشغال مدرسه فیضیه
42 بازدید
محل نشر: فصلنامه 15 خرداد / بهار سال 1370/ ش 1
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به توطئۀ رژیم پهلوی در اشغال مدرسۀ فیضیه پرداخته شده و گرامی داشت سالروز آن در خرداد 1346 مورد بررسی قرار گرفته است.