تحقیقی پیرامون حکم تحریم تنباکو
37 بازدید
محل نشر: فصلنامه 15 خرداد / زمستان سال 1371/ ش 10
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ریشه های تاریخی و اجتماعی حکم تحریم تنباکو از سوی مرجع عالی مقام میرزای شیرازی بررسی شده است .